Blog

ZWOLNIENIE Z PCC – DYREKTOR KIS POTWIERDZA, ŻE DOTYCZY ONO RÓWNIEŻ OSÓB POSIADAJĄCYCH INNE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującą od 31 sierpnia br. ulgą w podatku od czynności cywilnoprawnych, a konkretnie art. 9 pkt 17 Ustawy o PCC zwolniona z podatku jest sprzedaż, której przedmiotem jest: prawo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego – jeżeli kupującym […]

Czytaj dalej

E-DORĘCZENIA CORAZ BLIŻEJ

Przypominamy, że już 10.12.2023 r. rozpoczyna się rewolucja związana z e-doręczeniami. Mianowicie od tego dnia adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, muszą mieć: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz, jeżeli podmioty te wykonują zawód oraz radca Prokuratorii Generalnej RP wykonujący czynności […]

Czytaj dalej

SPÓŁKI Z O.O. TRACĄ UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Począwszy od dnia 10.11.2023 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tracą uprawnienie do korzystania z usług finansowania społecznościowego związanego z nabyciem udziałów w tej spółce. Powyższe związane jest ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. crowdfunding, tj. finansowanie społecznościowe uregulowane w przepisach ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom uchwalonej w lipcu 2022 r.   […]

Czytaj dalej

NIEKORZYSTNE ZMIANY DLA FUNDACJI RODZINNYCH

Prezydent 28 sierpnia 2023 r. podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o kształtowaniu ustroju rolnego oraz kodeksu cywilnego. Nowelizacja wprowadza ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi powyżej 1 ha w odniesieniu do fundacji rodzinnych, ich fundatorów i beneficjentów będących osobami bliskimi fundatora. Mianowicie, podmioty te będą zobowiązane do posiadania statusu rolnika indywidualnego, nie […]

Czytaj dalej

BUDOWA GARAŻY, PARKINGÓW I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH OBARCZONA MNIEJSZYM FORMALIZMEM

13 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że takie obiekty jak np. garaż czy parking nie mają znaczącego wpływu na środowisko i nie wpływają negatywnie na ekosystem. Wobec powyższego w nowelizacji ustanowiono m.in. wyższe progi dotyczące powierzchni inwestycji w […]

Czytaj dalej

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR ZALICZKOWYCH

Od 1 września 2023 r. w przypadku, gdy podatnik całość lub część zapłaty otrzyma w tym samym miesiącu, w którym dokonał dostawy, nie jest on zobligowany do wystawiania faktur zaliczkowych również w sytuacji, gdy faktura wystawiona została za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. W takiej sytuacji wystarczające jest wystawienie jednej faktury końcowej. Celem ww. zmiany jest […]

Czytaj dalej

Odszkodowania za błędy w szpitalu – nowelizacja opublikowana

W dniu 06.09.2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, która w założeniu ma zmienić pozasądowe dochodzenie roszczeń za błędy medyczne.

Czytaj dalej

ZMIANY W KRĘGU SPADKOBIERCÓW I LEPSZA OCHRONA DLA DZIECI DZIEDZICZĄCYCH DŁUGI – ZMIANA OD 15.11.2023 R.

Nowela zmienia zasady dziedziczenia w przypadku, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Chodzi o nowelizację art. 934 § 2 i 3 kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej

NOWE PRZEPISY – AMORTYZACJA BUDYNKU TYLKO PRZEZ 5 LAT W GMINIE O WYSOKIM BEZROBOCIU

Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji nawet do 20 proc. rocznie przez 5 lat. Sejm zakończył w czwartek wieczorem prace na ustawą.

Czytaj dalej

WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY

W dniu 19.08.2023 r. zmianie ulegnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Poprzez dodanie do ww. ustawy art. 26i, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od art. 85 §1 i 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu […]

Czytaj dalej

PIERWSZE MIESZKANIE Z RYNKU WÓRNEGO BEZ PCC, A INWESTORZY ZAPŁACĄ DODATKOWY PODATEK

Osoby fizyczne kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym od 31 sierpnia 2023 r. nie zapłacą już podatku od czynności cywilnoprawnych, którego stawka dotychczas wynosiła 2% od ceny zakupu ustalonej w akcie notarialnym. Powyższe wprowadzone zostało ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy […]

Czytaj dalej

WYROK NSA Z DNIA 12.07.2023 R. III FSK 250/23 – WAŻNY WYROK W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZY NAJMIE

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał istotny wyrok dla przedsiębiorców, którzy czerpią też zyski z najmu długoterminowego. NSA uznał bowiem, że podwyższona stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla działalności gospodarczej nie może być stosowana do budynku czy lokalu mieszkalnego, w którym zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe. I nie ma znaczenia, czy podatnika, czy jego najemcy.

Czytaj dalej

ZMIANY W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN – OD LIPCA 2023

1 lipca wchodzą w życie najwyższe od wielu lat podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn wprowadza nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059).

Czytaj dalej

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – Część 4

W czwartej i zarazem ostatniej części wpisów dot. zmian w prawie polskim, wprowadzonych w związku ze zniesieniem w dniu 1 lipca 2023 r. stanu epidemicznego w naszym kraju, skupiliśmy się na kolejnych zmianach dot. przedsiębiorców, a w szczególności na zmianach dot. przepisów prawa podatkowego oraz zamówień publicznych. Zapraszamy do lektury. Termin na wydanie interpretacji Termin […]

Czytaj dalej

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – Część 3

Dzisiejszy wpis to już trzecia część zapoczątkowanej ostatnio serii wpisów, dot. zmian w prawie polskim wprowadzonych w związku ze zniesieniem stanu epidemicznego w Polsce. Niniejszy wpis skupia się zwłaszcza na zmianach istotnych dla przedsiębiorców, również tych zatrudniających cudzoziemców będących uchodźcami oraz dla samych cudzoziemców. Zapraszamy do lektury. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej […]

Czytaj dalej

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – Część 2

W związku z zapoczątkowaną na łamach blogu serią wpisów, dot. zmian w przepisach prawa polskiego, związanych ze zniesieniem stanu epidemicznego w naszym kraju, poniżej przygotowaliśmy dla Państwa dalszą dawkę wiedzy w tym zakresie. Życzymy miłej lektury. Wniosek o ogłoszenie upadłości 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorstw lub podjęcia innych działań wyłączających […]

Czytaj dalej

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – Część 1

1 lipca 2023 r. zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, który wprowadzony został w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zastąpił obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epidemii. Powyższe niesie za sobą również bardzo liczne zmiany w obowiązującym nas porządku prawnym. Wobec powyższego, postanowiliśmy przygotować dla Państwa kilka artykułów zawierających opis najważniejszych zmian. W pierwszym […]

Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie pracy

Na łamach bloga wskazywaliśmy już na to, że rząd zobligowany był do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Dyrektyw unijnych. Na obecnym etapie nowelizacja Kodeksu pracy trafi do prezydenta. Sejm w czwartek (11.10.2023 r.) poparł część poprawek wprowadzonych do ustawy przez Senat. Zmiany obejmują m.in. dodatkowe urlopy, w tym urlop rodzicielski, możliwość szerszego stosowania elastycznej organizacji […]

Czytaj dalej

Gettin Noble Bank wypowiada umowy kredytu frankowego

W mediach zaczynają pojawiać się informację o tym, iż Gettin Noble Bank S.A. rozpoczął wypowiadanie umów kredytu frankowego swoim klientom, którzy w związku z wszczęciem przeciwko bankowi przymusowej restrukturyzacji zdecydowali się na zaprzestanie płacenia swoich rat kredytu. W konsekwencji powyższego, bank z pewnością będzie domagał się od kredytobiorcy zapłaty pozostałego do spłaty kapitału. Kierując pozew […]

Czytaj dalej

Nowelizacja procedury cywilnej – zmiana dot. pozwów frankowych

26 stycznia 2023 r. Sejm przyjął nowelizację procedury cywilnej, która w chwili obecnej trafiła do Senatu. Mianowicie, zmianą objęty ma być art. 18 §1 k.p.c., który w nowym brzmieniu – będzie stanowił, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie przepisu wyłącznie właściwym sądem, do wytoczenia przez konsumenta powództwa o roszczenia związane z […]

Czytaj dalej

Nowe zasady w spłacie zaległości podatkowych

Sejm 8 lutego br. uchwalił nowelę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększyć jej efektywność, a także wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Obecnie zaległość podatkowa w szczególnych przypadkach może zostać rozłożona […]

Czytaj dalej

Złożone obiekty budowlane nie stanowią jednego przedmiotu opodatkowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w ostatnim czasie procedował sprawę ze skargi przedsiębiorstwa drogowo-mostowego w przedmiocie problemu z opodatkowaniem budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stan faktyczny w powyższej sprawie był następujący. Spółka była właścicielem konkretnych nieruchomości o konkretnych powierzchniach zabudowy, w tym również gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ podatkowy […]

Czytaj dalej

Analiza opinii rzecznika Generalnego TSUE z dnia 16.02.2023 r.

W dniu 16.02.2023 r. Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins przedstawił opinię w polskiej sprawie frankowej (sygn. akt C-520/21). W dokonanej analizie Rzecznik Generalny pochylił się nad następującym zagadnieniem: czy strony umowy, która została uznana za nieważną są uprawnione do dochodzenia dodatkowych roszczeń, takich jak wynagrodzenie, odszkodowanie, zwrot kosztów lub waloryzacja świadczenia, z powodu korzystania […]

Czytaj dalej

Kolejna odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej banku

W dniu 30.09.2022 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania kolejnej skargi kasacyjnej złożonej przez bank w sprawie kredytu indeksowanego. Sprawa została oznaczona sygnaturą akt I CSK 2984/22. Sąd Najwyższy wskazał, że tzw. ustawa antyspreadowa, potwierdziła tylko to, co wcześniej wynikało już z zasady autonomii woli stron, a mianowicie, że przed wejściem w życie tej […]

Czytaj dalej

SN kolejny raz odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku w sprawie frankowej

W dniu 15.09.2022 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania kolejnej skargi kasacyjnej złożonej przez bank w sprawie kredytu indeksowanego. Sprawa została oznaczona sygnaturą akt I CSK 3229/22. Sąd Najwyższy wskazał, że: oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że postanowienia […]

Czytaj dalej

WAŻNE ORZECZENIE TSUE DOTYCZĄCE POLSKICH KREDYTÓW FRANKOWYCH

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 08.09.2022 r. orzeczenie w połączonych sprawach C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Trybunał udzielił odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie: 1) Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG 1  z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w […]

Czytaj dalej

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA FRANKOWEGO

Zgodnie ze  wcześniejszym wpisem kontynuujemy temat najnowszego orzecznictwa dotyczącego spraw frankowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 1208/21 – W powyższym orzeczeniu sąd II instancji stwierdził, iż zasada swobody obrotu dewizowego i nieliczne ograniczenia w zakresie możliwości wyrażania zobowiązań pieniężnych w walucie innej niż polska w […]

Czytaj dalej

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA FRANKOWEGO

Sytuacja prawna frankowiczów wydaje się być coraz bardziej korzystna. Sądy w większości przypadków przychylają się do argumentacji frankowiczów i unieważniają umowy kredytowe. W konsekwencji banki coraz częściej decydują się na wystąpienie przeciwko kredytobiorcom z powództwem o zapłatę z tytułu zwrotu kwoty wpłaconego kapitału. W tej kwestii, w chwili obecnej stanowisko sądów nie jest jednolite. W […]

Czytaj dalej

WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W SPRAWACH FRANKOWYCH

Uchwałą z dnia 13 maja 2022 r., ws. o sygn. akt III CZP 83/22 Sąd Najwyższy orzekł, że „Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą […]

Czytaj dalej

Nowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca umów kredytu indeksowanego do waluty obcej

W dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę, mającą istotne znaczenie dla wszystkich „frankowiczów” będących  przedsiębiorcami. Sąd najwyższy uznał bowiem, że „sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli […]

Czytaj dalej

PRZERWANIE BIEGU TERMINU PREDAWNIENIA – ZMIANY  

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021 poz. 2459) wprowadzona zostanie istotna zmiana dla każdego wierzyciela. Zgodnie z art. 1 ustawy zmieniającej wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz wnioski o wszczęcie mediacji nie będą już przerywały biegu terminu […]

Czytaj dalej

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH OBYWATELI UKRAINY

W jednym z naszych artykułów zwracaliśmy Państwa uwagę na nową ustawę, która weszła w życie w dniu 24 lutego 2022 r., tj. Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ww. artykule przybliżaliśmy Państwu najważniejsze kwestie, które zostały uregulowane tzw. specustawą. Z […]

Czytaj dalej

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Najpóźniej w sierpniu 2022 r. Polska powinna dokonać implementacji dwóch dyrektyw unijnych: – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 186) oraz – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem […]

Czytaj dalej

Zawieszenie przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku nadpłaty podatku

Zgodnie z art. 70 § 6 pkt. 2 ordynacji podatkowej „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem  wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania”. Administracja skarbowa stoi jednak na stanowisku, że przepis ten nie dotyczy postępowań o nadpłatę, ale ma znaczenie przy zaległościach podatkowych. W […]

Czytaj dalej

ZMIANA PRZEPISÓW DOT. ZAWODOWYCH KIEROWCÓW Z UKRAINY

Jakiś czas temu na naszym blogu poruszaliśmy poważny problem, który dotknął zawodowych kierowców międzynarodowych będących obywatelami Ukrainy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.2022.583). Mianowicie, wątpliwości powstały na tle art. 40 ww. ustawy, który […]

Czytaj dalej

Krajowy system „E-FAKTUR”

30 marca 2022 r. Komisja Europejska w oparciu o wniosek Polski o derogację na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Przyjęcie przez Radę UE decyzji, pozwoli Ministerstwu Finansów na wdrożenie […]

Czytaj dalej

Umowa o współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy dot. Programu Współdziałania, które mają stanowić ścisłą oraz stałą współpracę podatnika z szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Współpraca ma opierać się na takich zasadach jak: wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. Celem jaki przyświecał ustawodawcy wprowadzając ww. przepisy miało być zapewnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego przez podatnika […]

Czytaj dalej

Komplementariusz zapłaci składki ZUS

W ostatnim artykule zwracaliśmy Państwa uwagę na zmianę zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w przedmiocie objęcia prokurentów składką zdrowotną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiera także zmianę, która ma „wypełnić lukę” w przepisach prawa i objąć tzw. „składkami ZUS” także komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych. […]

Czytaj dalej

Prokurenci zapłacą składkę zdrowotną? Projekt zmian w prawie

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zaproponowana została zmiana, która w przypadku jej wejścia w życie może mieć istotne znaczenie dla każdego prokurenta. Mianowicie, Ministerstwo Finansów przy okazji zmiany „Nowego Ładu” chce doprecyzować przepisy w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do […]

Czytaj dalej

Rząd znosi obostrzenia związane z COVID19

Z dniem 28 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z nowymi przepisami zniesiony obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w pomieszczeniach zamkniętych, za wyjątkiem podmiotów leczniczych i aptek. Znika również kwarantanna i izolacja chorych na COVID. […]

Czytaj dalej

Wyższe składki dla osób objętych tzw. „umową zlecenia”

Choć jest to jedynie propozycja rządu zapisana w Krajowym Programie Reform 2022/2023, to należy bacznie przyglądać się zmianie, która może w rzeczywistości przyczynić się do zmniejszenia wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także do zwiększenia obciążenia pracodawcy. W planie rządu jest objęcie wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne uniezależniając to od osiąganych […]

Czytaj dalej

Fiskus może powoływać się na dowody z postępowania karnego skarboweg

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w naszej opinii może rodzić poważne problemy dla każdego podatnika, bowiem interpretacja w nim zastosowana rodzi obawy czy pozwany podatnik nie będzie pozbawiony prawa do obrony, a w konsekwencji czy proces w jego sprawie będzie przeprowadzony rzetelnie, z poszanowaniem praw strony. Wyrokiem z dnia […]

Czytaj dalej

Ustawa o pomocy, a problem zawodowych kierowców z Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa miała rozwiązać liczne problemy, które pojawiły się w związku z wybuchem wojny na terytorium państwa ukraińskiego. Niestety, Ustawa nie objęła ich wszystkich kompleksowo, a wręcz spowodowała powstanie nowych wątpliwości. Mianowicie, Ustawa pomija między innymi problem […]

Czytaj dalej

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W związku ze szczególnie interesującymi zmianami, które miały ostatnio miejsce w przepisach prawa, postanowiliśmy przygotować dla Państwa niewielki „przegląd prawniczy”, tak aby nie umknęły Państwu regulacje, które mogą mieć pośredni, bądź nawet bezpośredni wpływ na Państwa sytuację prawną. Zarówno w życiu prawnika jak i każdego innego przedsiębiorcy, szczególnie istotna jest bieżąca orientacja w zmieniającej się […]

Czytaj dalej

Korzystanie z art. 176 k.s.h. w ramach „nowego ładu” – wątpliwości podatkowe

Wraz z wejściem tzw. nowego ładu pojawiły się pomysły na optymalizacje, których celem jest uniknięcie konieczności płacenie składki zdrowotnej. Jednym z takich pomysłów jest korzystanie z art. 176 k.s.h. Przepis ów w § 1 stanowi, że „wspólnik może być w umowie spółki zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, a nadto, że w umowie spółki należy […]

Czytaj dalej

Nabywanie gruntów rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego osoby niebędące rolnikami mogą jedynie w kilku przypadkach swobodnie nabywać grunty rolne. Pierwszym z nich jest nabywanie gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.  Niestety ze względu na obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 u.g.n). niezmiernie trudno znaleźć działkę, która miałaby […]

Czytaj dalej

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla polskich frankowiczów – wyroku TS z dnia 18 listopada 2021 r. wydany w sprawie C-212/20.

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla polskich frankowiczów – wyroku TS z dnia 18 listopada 2021 r. wydany w sprawie C-212/20. W dniu 18 listopada 2021 r. został wydany kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok w sprawie frankowej prowadzonej przed polskim sądem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: – po pierwsze, po raz kolejny przypomniał o konieczności […]

Czytaj dalej

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może pojawić się konieczność zdobycia pieniędzy na inwestycje, czy pokrycie bieżących zobowiązań. Naturalnie w takiej sytuacji spółka może uzyskać źródło finansowania w postaci kredytu, pożyczki, czy emisji obligacji. Najczęściej jednak środki pozyskuje się przez zaciągnięcie pożyczki od podmiotu powiązanego […]

Czytaj dalej

Witajcie na naszym blogu!

Witajcie na naszym blogu! Jest to nasz pierwszy wpis na kancelaryjnym blogu. O czym będziemy tu pisać? Przede wszystkim o tym, co jest przedmiotem działalności naszej kancelarii, czyli o prawie – z naciskiem na zagadnienia związane z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej, zakładaniem takiej działalności, doradztwem biznesowym, jak również o zmianach legislacyjnych mogących mieć wpływ […]

Czytaj dalej