Blog

SN kolejny raz odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku w sprawie frankowej

W dniu 15.09.2022 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania kolejnej skargi kasacyjnej złożonej przez bank w sprawie kredytu indeksowanego. Sprawa została oznaczona sygnaturą akt I CSK 3229/22. Sąd Najwyższy wskazał, że: oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że postanowienia […]

Czytaj dalej

WAŻNE ORZECZENIE TSUE DOTYCZĄCE POLSKICH KREDYTÓW FRANKOWYCH

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 08.09.2022 r. orzeczenie w połączonych sprawach C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Trybunał udzielił odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie: 1) Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG 1  z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w […]

Czytaj dalej

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA FRANKOWEGO

Zgodnie ze  wcześniejszym wpisem kontynuujemy temat najnowszego orzecznictwa dotyczącego spraw frankowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 1208/21 – W powyższym orzeczeniu sąd II instancji stwierdził, iż zasada swobody obrotu dewizowego i nieliczne ograniczenia w zakresie możliwości wyrażania zobowiązań pieniężnych w walucie innej niż polska w […]

Czytaj dalej

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA FRANKOWEGO

Sytuacja prawna frankowiczów wydaje się być coraz bardziej korzystna. Sądy w większości przypadków przychylają się do argumentacji frankowiczów i unieważniają umowy kredytowe. W konsekwencji banki coraz częściej decydują się na wystąpienie przeciwko kredytobiorcom z powództwem o zapłatę z tytułu zwrotu kwoty wpłaconego kapitału. W tej kwestii, w chwili obecnej stanowisko sądów nie jest jednolite. W […]

Czytaj dalej

WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W SPRAWACH FRANKOWYCH

Uchwałą z dnia 13 maja 2022 r., ws. o sygn. akt III CZP 83/22 Sąd Najwyższy orzekł, że „Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą […]

Czytaj dalej

Nowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca umów kredytu indeksowanego do waluty obcej

W dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę, mającą istotne znaczenie dla wszystkich „frankowiczów” będących  przedsiębiorcami. Sąd najwyższy uznał bowiem, że „sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli […]

Czytaj dalej

PRZERWANIE BIEGU TERMINU PREDAWNIENIA – ZMIANY  

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021 poz. 2459) wprowadzona zostanie istotna zmiana dla każdego wierzyciela. Zgodnie z art. 1 ustawy zmieniającej wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz wnioski o wszczęcie mediacji nie będą już przerywały biegu terminu […]

Czytaj dalej

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH OBYWATELI UKRAINY

W jednym z naszych artykułów zwracaliśmy Państwa uwagę na nową ustawę, która weszła w życie w dniu 24 lutego 2022 r., tj. Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ww. artykule przybliżaliśmy Państwu najważniejsze kwestie, które zostały uregulowane tzw. specustawą. Z […]

Czytaj dalej

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Najpóźniej w sierpniu 2022 r. Polska powinna dokonać implementacji dwóch dyrektyw unijnych: – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 186) oraz – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem […]

Czytaj dalej

Zawieszenie przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku nadpłaty podatku

Zgodnie z art. 70 § 6 pkt. 2 ordynacji podatkowej „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem  wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania”. Administracja skarbowa stoi jednak na stanowisku, że przepis ten nie dotyczy postępowań o nadpłatę, ale ma znaczenie przy zaległościach podatkowych. W […]

Czytaj dalej

ZMIANA PRZEPISÓW DOT. ZAWODOWYCH KIEROWCÓW Z UKRAINY

Jakiś czas temu na naszym blogu poruszaliśmy poważny problem, który dotknął zawodowych kierowców międzynarodowych będących obywatelami Ukrainy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.2022.583). Mianowicie, wątpliwości powstały na tle art. 40 ww. ustawy, który […]

Czytaj dalej

Krajowy system „E-FAKTUR”

30 marca 2022 r. Komisja Europejska w oparciu o wniosek Polski o derogację na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przygotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego. Przyjęcie przez Radę UE decyzji, pozwoli Ministerstwu Finansów na wdrożenie […]

Czytaj dalej

Umowa o współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy dot. Programu Współdziałania, które mają stanowić ścisłą oraz stałą współpracę podatnika z szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Współpraca ma opierać się na takich zasadach jak: wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. Celem jaki przyświecał ustawodawcy wprowadzając ww. przepisy miało być zapewnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego przez podatnika […]

Czytaj dalej

Komplementariusz zapłaci składki ZUS

W ostatnim artykule zwracaliśmy Państwa uwagę na zmianę zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w przedmiocie objęcia prokurentów składką zdrowotną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiera także zmianę, która ma „wypełnić lukę” w przepisach prawa i objąć tzw. „składkami ZUS” także komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych. […]

Czytaj dalej

Prokurenci zapłacą składkę zdrowotną? Projekt zmian w prawie

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zaproponowana została zmiana, która w przypadku jej wejścia w życie może mieć istotne znaczenie dla każdego prokurenta. Mianowicie, Ministerstwo Finansów przy okazji zmiany „Nowego Ładu” chce doprecyzować przepisy w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do […]

Czytaj dalej

Rząd znosi obostrzenia związane z COVID19

Z dniem 28 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z nowymi przepisami zniesiony obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w pomieszczeniach zamkniętych, za wyjątkiem podmiotów leczniczych i aptek. Znika również kwarantanna i izolacja chorych na COVID. […]

Czytaj dalej

Wyższe składki dla osób objętych tzw. „umową zlecenia”

Choć jest to jedynie propozycja rządu zapisana w Krajowym Programie Reform 2022/2023, to należy bacznie przyglądać się zmianie, która może w rzeczywistości przyczynić się do zmniejszenia wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także do zwiększenia obciążenia pracodawcy. W planie rządu jest objęcie wszystkich umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne uniezależniając to od osiąganych […]

Czytaj dalej

Fiskus może powoływać się na dowody z postępowania karnego skarboweg

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w naszej opinii może rodzić poważne problemy dla każdego podatnika, bowiem interpretacja w nim zastosowana rodzi obawy czy pozwany podatnik nie będzie pozbawiony prawa do obrony, a w konsekwencji czy proces w jego sprawie będzie przeprowadzony rzetelnie, z poszanowaniem praw strony. Wyrokiem z dnia […]

Czytaj dalej

Ustawa o pomocy, a problem zawodowych kierowców z Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa miała rozwiązać liczne problemy, które pojawiły się w związku z wybuchem wojny na terytorium państwa ukraińskiego. Niestety, Ustawa nie objęła ich wszystkich kompleksowo, a wręcz spowodowała powstanie nowych wątpliwości. Mianowicie, Ustawa pomija między innymi problem […]

Czytaj dalej

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W związku ze szczególnie interesującymi zmianami, które miały ostatnio miejsce w przepisach prawa, postanowiliśmy przygotować dla Państwa niewielki „przegląd prawniczy”, tak aby nie umknęły Państwu regulacje, które mogą mieć pośredni, bądź nawet bezpośredni wpływ na Państwa sytuację prawną. Zarówno w życiu prawnika jak i każdego innego przedsiębiorcy, szczególnie istotna jest bieżąca orientacja w zmieniającej się […]

Czytaj dalej

Korzystanie z art. 176 k.s.h. w ramach „nowego ładu” – wątpliwości podatkowe

Wraz z wejściem tzw. nowego ładu pojawiły się pomysły na optymalizacje, których celem jest uniknięcie konieczności płacenie składki zdrowotnej. Jednym z takich pomysłów jest korzystanie z art. 176 k.s.h. Przepis ów w § 1 stanowi, że „wspólnik może być w umowie spółki zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, a nadto, że w umowie spółki należy […]

Czytaj dalej

Nabywanie gruntów rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego osoby niebędące rolnikami mogą jedynie w kilku przypadkach swobodnie nabywać grunty rolne. Pierwszym z nich jest nabywanie gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.  Niestety ze względu na obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 u.g.n). niezmiernie trudno znaleźć działkę, która miałaby […]

Czytaj dalej

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla polskich frankowiczów – wyroku TS z dnia 18 listopada 2021 r. wydany w sprawie C-212/20.

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla polskich frankowiczów – wyroku TS z dnia 18 listopada 2021 r. wydany w sprawie C-212/20. W dniu 18 listopada 2021 r. został wydany kolejny – korzystny dla kredytobiorców – wyrok w sprawie frankowej prowadzonej przed polskim sądem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: – po pierwsze, po raz kolejny przypomniał o konieczności […]

Czytaj dalej

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może pojawić się konieczność zdobycia pieniędzy na inwestycje, czy pokrycie bieżących zobowiązań. Naturalnie w takiej sytuacji spółka może uzyskać źródło finansowania w postaci kredytu, pożyczki, czy emisji obligacji. Najczęściej jednak środki pozyskuje się przez zaciągnięcie pożyczki od podmiotu powiązanego […]

Czytaj dalej

Witajcie na naszym blogu!

Witajcie na naszym blogu! Jest to nasz pierwszy wpis na kancelaryjnym blogu. O czym będziemy tu pisać? Przede wszystkim o tym, co jest przedmiotem działalności naszej kancelarii, czyli o prawie – z naciskiem na zagadnienia związane z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej, zakładaniem takiej działalności, doradztwem biznesowym, jak również o zmianach legislacyjnych mogących mieć wpływ […]

Czytaj dalej