Kredyty frankowe

pOMOC przy kredycie

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich (indeksowany lub denominowany do kursu CHF). Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc świadczoną przez adwokatów i radców prawnych posiadających doświadczenie w zakresie pozwów i postępowań sądowych dotyczących kredytów frankowych. Pomoc taką świadczy r. pr. Łukasz Szulik.

Dotychczasowe doświadczenia kredytobiorców, w tym również klientów Kancelarii, zdobyte na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wskazują, że umowy te nie były korzystne dla klientów banków i stawiały banki w uprzywilejowanej pozycji.

Na szczęście klauzule umowne dające bankowi możliwość arbitralnego ustalania kursu franka szwajcarskiego zostały uznane za niedozwolone, co otwiera kredytobiorcom drogę do skierowania przeciwko bankowi powództwa zmierzającego do unieważnienia umowy kredytowej frankowej lub obniżenia salda kredytu frankowego z jednoczesnym zwrotem nawet części dotychczas spłaconych rat (tzw. odfrankowienie).

Analiza umowy

Kancelaria dokonuje analizy danej umowy kredytowej w zakresie występowania w niej klauzul abuzywnych dających podstawę wystąpienia do sądu z powództwem, jak również dokonuje kalkulacji kosztów postępowania oraz ewentualnych korzyści w przypadku wygrania sprawy.

Jeżeli po pozytywnej weryfikacji dokumentów kredytu frankowego, klient zdecyduje by Kancelaria prowadziła jego sprawę, to kolejnym etapem jest zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych oraz udzielenie pełnomocnictwa procesowego. Następnie klient występuje do banku z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących dotychczasowej spłaty kredytu. Po uzyskaniu stosownych zaświadczeń Kancelaria przystępuje do sporządzania pozwu, którego złożenie w sądzie inicjuje sprawę. Usługi Kancelarii obejmują kompleksowe prowadzenie sprawy przeciwko bankom udzielającym kredytów we frankach: od wystosowania przedsądowego wezwania do zapłaty, pozwu czy też zawezwania do próby ugodowej, aż do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie bądź zawarcia ugody.

Przed złożeniem pozwu należy dokonać opłaty sądowej od pozwu w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto, w toku procesu może zajść konieczność uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłego, której koszt zazwyczaj oscyluje w przedziale od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł.

Możliwe konsekwencje

Pierwszą możliwą konsekwencją wyeliminowania z umowy klauzuli indeksacyjnej jest jej nieważność. Skutkiem unieważnienia umowy przez sąd jest wzajemny zwrot wszystkich świadczeń, jakie kredytobiorca i bank świadczyli sobie nawzajem na podstawie umowy kredytu frankowego. Po prawomocnym wyroku sądu unieważniającym umowę, bank ma do kredytobiorcy roszczenie o zwrot kwoty nominalnej wypłaconego kredytu w złotówkach (bez odsetek), kredytobiorca natomiast ma do banku roszczenie o zwrot każdej złotówki, którą wpłacił z tytułu tejże umowy.

Drugą możliwą konsekwencją wyeliminowania z umowy klauzuli indeksacyjnej jest uznanie, że umowa pozostaje w mocy, ale ulega tzw. odfrankowieniu. Należy przez to rozumieć doprowadzenie do uznania przez sąd, że udzielony kredyt frankowy jest w rzeczywistości kredytem złotowym, a nie frankowym, co otwiera klientowi drogę do dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat i żądania ich obniżenia na przyszłość. Jeżeli sąd uzna taką argumentację, zakwestionowane klauzule umowne przestają obowiązywać, co w kontekście faktu, że pozostała treść umowy jest prawnie wiążąca, kształtuje sytuację, w której wykluczony jest jedyny element umowy, pozwalający bankowi waloryzować kredyt do kursu franka szwajcarskiego (CHF). Kredytobiorca powinien więc spłacać kredyt w polskich złotych. Co najważniejsze, taki wyrok obejmuje skutecznością zarówno zapłacone raty, jak i wszystkie, które mają być uiszczone w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że jeżeli bank wypłacił klientowi pieniądze ponad 10 lat temu, z każdym miesiącem przedawnia się nadpłata z kolejnej zapłaconej raty.

Poniżej lista banków, które oferowały umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego (indeksowanego oraz denominowanego) do kursu franka szwajcarskiego (CHF):

 • Bank Ochrony Środowiska
 • BGŻ BNP Paribas
 • BGŻ BNP Paribas
 • BPH
 • BZ WBK
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Deutsche Bank Polska
 • DNB Bank Polska
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank
 • GE MONEY
 • ING Bank Śląski
 • Kredyt Bank
 • Lukas Bank
 • mBank
 • Millennium
 • Multibank
 • Nordea
 • PKO BP
 • Pekao S.A.
 • Polbank EFG
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Santander Consumer Bank