Windykacja

płynność finansowa

Kluczowa dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest płynność finansowa, która zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle jej nie uiszcza. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające: zminimalizować czas niezbędny do dochodzenia należności oraz zmaksymalizować skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych. Działalność Kancelarii w tym zakresie nie ogranicza się do windykacji sądowej, zamiast tego staramy się działać w sposób kompleksowy, ukierunkowany na skłonienie dłużnika do zaspokojenia roszczenia.

Działanie Kancelarii obejmują windykację przedsądową w ramach której w szczególności staramy się monitorować kwestię spełniania bieżących zobowiązań przez dłużnika, badamy przesłanki do rozpoczęcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub zabezpieczającego w stosunku do dłużnika, przesyłamy monity do dłużnika wzywające go do spłaty należności, staramy się badać stan majątku dłużnika, aby zapobiec czynnościom mającym na celu pokrzywdzenie wierzycieli.

W celu przeprowadzenia działań windykacyjnych Kancelaria służy pomocą w szczególności w zakresie:

  • sporządzania monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty,
  • sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym wraz z wnioskami o zabezpieczenie majątku dłużnika,
  • prowadzenia postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym,
  • przeprowadzenia czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

Wreszcie Kancelaria kieruje sprawy karne w celu zbadania, czy dany dłużnik dopuścił się: wyłudzenia towaru lub usługi czy też uszczuplenia lub ukrywania swojego majątku zmierzających do poszkodowania wierzycieli i uniemożliwienia skutecznej windykacji należności.

Egzekucja windykacyjna

W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności naszych klientów prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności klientów Kancelarii.
Tego rodzaju działania Kancelarii stanowią jasny sygnał, że w przypadku nie spłacenia należności w terminie, zobowiązanie bezzwłocznie trafi do windykacji prowadzonej przez prawników. Wiedza ta wpływa na dłużników dyscyplinująco i mobilizująco, i często skłania dłużników do natychmiastowego zaspokojenia długów, jak również do podjęcia – w porozumieniu z wierzycielem i pod nadzorem Kancelarii – działań polubownych w celu spłaty zadłużenia.

REFUNDACJA

Warto także zaznaczyć, iż przedsiębiorca korzystający z usług Kancelarii w zakresie windykacji należności bądź prowadzonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego, w wypadku wydania korzystnego orzeczenia, uzyskuje refundację znacznej części kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej, w szczególności poprzez zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Niezależnie od refundacji powyższych kosztów, Kancelaria występuje o zapłatę przez dłużnika rekompensaty za odzyskiwanie długów od każdej transakcji handlowej łączącej wierzyciela i dłużnika, która waha się od kwoty 40,00 Euro do 100,00 Euro (wartość rekompensaty uzależniona jest od wartości danej transakcji handlowej). W przypadku, gdy koszty windykacji są wyższe od kwoty rekompensaty, Kancelaria dochodzi zapłaty kwoty przewyższającej wysokość rekompensaty.